ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီ ၂၄ ခုက ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၆ ဦး ၀င္ၿပိဳင္မည္ - DVB