အာဆီယံ ဆူဇူကီးဖလား ဆီမီးဖုိင္နယ္ ျမန္မာ ၀ - ၂ ထုိင္း (႐ုပ္သံဟိုက္လုိက္) - DVB