ဆြီဒင္ရဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀ ၾကာ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ - DVB