ရခိုင္အမ်ဳိးသားပါတီေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ၿပဳိင္မည္ - DVB