ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အမတ္ေလာင္း အမည္စာရင္း စသြင္းႏိုင္ၿပီ - DVB