သစ္ထုတ္လုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းေၾကာင့္ သဘာဝသစ္ေတာဆင္႐ိုင္းမ်ား ဖမ္းဆီးခြင့္မျပဳေတာ့

သဘာဝသစ္ေတာေတြကေန သစ္ထုုတ္လုုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်လာတဲ့အတြက္ သစ္ဆြဲဆင္ေတြ လုိအပ္မႈနည္းပါလာတာေၾကာင့္ ေတာဆင္႐ိုင္းေတြကို ဖမ္းဆီးခြင့္မျပဳေတာ့ဘူးလို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာဆို လိုက္ပါတယ္။ “ျမန္မာႏိုုင္ငံရဲ႕ သဘာဝေတာေတာင္ အေျခအေနအရ ယဥ္ပါးေအာင္ေလ့က်င့္ထားတဲ့ သစ္ဆြဲဆင္မ်ားဟာ သဘာဝသစ္ေတာမ်ားမွ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္းအတြက္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ၿပီး၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေပၚ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ သဘာဝ သစ္ေတာမ်ားမွ သစ္ထုတ္လုပ္မႈေလွ်ာ့ခ်လာျခင္းေၾကာင့္ သစ္ဆြဲဆင္မ်ား လိုအပ္မႈနည္းပါကာ သဘာဝေတာဆင္႐ုိင္းမ်ားကို သစ္ထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ဖမ္းဆီးျခင္းမ်ားကိုု ခြင့္ျပဳေပးျခင္း မရွိေတာ့ပါ” လို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းကေျပာပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္၊ လိႈင္းဘြဲ႔မဲဆႏၵနယ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ခ်ိဳရဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း လူမ်ားသင္ၾကားေပးထားေသာ သစ္ဆြဲဆင္ယဥ္မ်ားႏွင့္ ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ားမွာ ရွားပါး သတၱဝါမ်ားျဖစ္ၿပီး သစ္ဆြဲဆင္မ်ားမွာ အသံုုးဝင္ေသာသက္ရွိရတနာမ်ားျဖစ္၍ စနစ္တက် ထိန္းသိမ္းရန္လိုအပ္ေနၿပီး သစ္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားပိတ္သိမ္းရပ္နားထား၍ အလုပ္လက္မဲ့ဆင္မ်ား အတြက္ စနစ္တက်ျပန္လည္စုစည္းထိန္းသိမ္းေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားမွ အစီအမံမ်ား ေဆာင္ရြက္ ထားမႈ ရွိမရွိေမးခြန္းကိုုေျဖၾကားရာမွာ ထည့္သြင္းေျဖၾကားခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းက ထုတ္လုပ္မယ့္ ကြၽန္း၊ သစ္မာ ၃၆၅,၀၀၀ တန္အတြက္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္းရဲ႕ လုပ္ငန္းသုံးဆင္မ်ားနဲ႔ ၂၇၁,၀၀၀ တန္ ထုတ္လုပ္မည္ျဖစ္ကာ ပုဂၢလိကဆင္မ်ားနဲ႔ က်န္ရွိေသာ ၉၄,၀၀၀ တန္ကို ထုတ္လုပ္ရန္ စီမံထားသည္လိုု႔လည္း ဝန္ႀကီးက ဆက္ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အာရွတိုက္မွာ အိႏိၵယႏိုင္ငံၿပီးရင္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးဆင္ဦးေရ ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အိမ္ေမြးဆင္မွတ္ပံုတင္စာရင္းမ်ားအရ သစ္ေတာဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာသစ္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပုဂၢလိကပိုင္ ဆင္အေရအတြက္ ၄၇၄၈ ေကာင္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

More News
Up