ေမာင္ေတာႏွင့္ရေသ့ေတာင္တြင္ အၾကမ္းဖက္သူႏွင့္ မသကၤာသူ ၈ ဦး ထပ္ဖမ္းမိ - DVB