အင္ဒုိအမ်ဳိးသမီး ၂ ဦးအား အဓမၼက်င့္သတ္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံသားကုိ ေထာင္တသက္တကၽြန္းခ် - DVB