အလုပ္သမားအခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူ မစၥတာအန္ဒီေဟာ္လ္အမႈ ထိုင္းတရား႐ုံးမွပယ္ခ် | DVB