ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ အန္အယ္လ္ဒီ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ဗဟိုကေရြးမည္ - DVB