နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ ဂီတသံခံစားႏိုင္မည့္ ဆိုဖာ (႐ုပ္သံ) - DVB