ၾသစေၾတးလ် အပန္းေျဖဥယ်ာဥ္တြင္ မေတာ္တဆျဖစ္၊ ၄ ဦးေသဆုံး (႐ုပ္သံ) - DVB