ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ က်ားေခါင္းေရာ က်ားျဖဴပါ ဝင္ၿပိဳင္မည္ - DVB