ေဟာင္ေကာင္တြင္ တိုင္ဖုန္းမုန္တိုင္း သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ - DVB