ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လ်ာထားလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ထုတ္ျပန္ - DVB