တ႐ုတ္ျပည္တြင္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း သက္ႀကီးရြယ္အုိ ၅ သိန္းခန္႔ ေပ်ာက္ဆံုး | DVB