မူပိုင္ခြင့္ဥပေဒရွိမွ တိုင္းျပည္က တိုးတက္မွာပါ – သားစုိး | DVB