လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၈ ခုတြင္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ - DVB