အိမ္ေျခမဲ့ ၃ ဦးကို သတ္ျဖတ္မႈ သံသယျဖင့္ ျမန္မာ ၁ ဦး ဖမ္းဆီးခံထားရ (႐ုပ္သံ) - DVB