ၾသစေၾတးလ် အေနာက္အလယ္ပုိင္းတြင္ ေရႀကီး၊ ေဒသခံမ်ား ေျပာင္းေရႊ႕ (႐ုပ္သံ) - DVB