သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ရန္ အေရးႀကီးလုပ္ငန္းအျဖစ္ စတင္ရန္လို - DVB