လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏုတ္ထြက္ေပးရန္ လႈပ္ရွားမႈ စတင္ (ဓာတ္ပံု) - DVB