ထိုင္းႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ လူ ၄၀ နီးပါး အစာအဆိပ္သင့္ | DVB