ဖမ္းမိ စိတ္ႂကြေဆးမ်ားကို တပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ပတ္သက္မႈမရွိရန္ ၾကပ္မတ္ေနဟု ဆို - DVB