အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္လႈပ္ရွားသူကို ထိုင္းတရား႐ုံး ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ | DVB