ဟာ၀ုိင္အီကၽြန္းရွိ မီးေတာင္ေခ်ာ္ရည္အုိင္ကုိ ႐ုိက္ကူးထားသည့္႐ုပ္သံ ျဖန္႔ခ်ိ - DVB