ကေလးဘ၀က ေသနတ္ပစ္ခံရၿပီး မသန္စြမ္းျဖစ္ခဲ့ရသူ အုိလံပစ္ ေရႊတံဆိပ္ေမွ်ာ္မွန္း - DVB