ေကာက္ရေသာပိုက္ဆံအိတ္ ျပန္ေပးသည့္ ေလလြင့္အဖိုးအိုအား ပိုင္ရွင္က ျပန္ကယ္တင္ - DVB