ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ AIIB ဘဏ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေတြ႔ဆံု (ဓာတ္ပံု) - DVB