တန္းတူညီမွ်မႈအတြက္ ခႏၶာကိုယ္ေပၚ ေဆးေရာင္ျခယ္အႏုပညာ (ဓာတ္ပံု) - DVB