ထိုင္းအာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လူထုဆႏၵခံယူပြဲနဲ႔ အလားအလာ - DVB