ဆီးရီးယားသူပုန္တပ္ဖြဲ႔ အင္အားျပန္စုစည္းၿပီး အျပင္းအထန္ ထုိးစစ္ဆင္ - DVB