မီးေလာင္အခန္းတြင္းမွ ၅ ႏွစ္သားကေလးငယ္ကို စြန္႔စားကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) - DVB