စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အတြင္း ျပစ္မႈေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ရိွ - DVB