ဒူးဒဏ္ရာေၾကာင့္ ေရာ္ဂ်ာ ဖက္ဒရာ လက္က်န္ တင္းနစ္ပြဲစဥ္မ်ား လြဲေခ်ာ္ - DVB