ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕မႈမ်ားၾကားက ယုံၾကည္ရာေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ဒီေဂ် မိန္းကေလး - DVB