အခ်ဥ္ရည္စည္ပုိင္းမ်ားတြင္း ၀ွက္ထားသည့္ ကုိကင္းထုပ္မ်ား မကၠဆီတြင္ ဖမ္းမိ (႐ုပ္သံ) - DVB