ဆီးရီးယားအစုိးရတပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ၿမိဳ႕ကုိ သူပုန္တပ္ဖြဲ႔ ထုိးစစ္ဆင္ (႐ုပ္သံ) - DVB