အုိလံပစ္မီး႐ႉးတုိင္ အခမ္းအနားတြြင္ ေခၚယူျပသခဲ့သည့္ က်ားသစ္ကို ပစ္သတ္ (႐ုပ္သံ) - DVB