အစုိးရသစ္လက္ထက္ ႐ုပ္ရွင္ အႏုပညာက႑ လြတ္လပ္မႈရွိ၊ မရွိ – အယ္ဒီတာစကား၀ိုင္း | DVB