လူ႔အခြင့္အေရးအထူးကုိယ္စားလွယ္ မစၥယန္ဟီးလီႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႔မ်ား ေတြ႔ဆုံ | DVB