မိလႅာေရဆိုးေျမာင္းထဲ ျပဳတ္က်သည့္ ကၽြဲကို ကရိန္းႏွင့္ ဆြဲတင္ကယ္ဆယ္ (႐ုပ္သံ) - DVB