ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ စံႏႈန္းညီေအာင္ ဘယ္လိုပံုစံမ်ဳိး ျဖစ္သင့္လဲ – အယ္ဒီတာစကား၀ိုင္း | DVB