ေရႏုတ္ေျမာင္းတြင္း ျပဳတ္က်ခဲ့သည့္ ဆင္ေပါက္ကေလးကို ကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) - DVB