မြတ္စလင္ေက်ာင္းသားမ်ား ဆရာမကို လက္ဆြဲႏႈတ္ဆက္မလား၊ ဒဏ္ေၾကးေပးမလား - DVB