ဥေရာပ အျမင့္ဆုံးမီးေတာင္ႀကီး လႈပ္ရွားမႈျပင္းထန္ (႐ုပ္သံ) - DVB