ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ႀကိဳတင္ခြန္ေၾကာင့္ ကားေစ်းႏႈန္း ျမင့္လာႏုိင္ - DVB