မုိဇမ္ဘစ္တြင္ ေတြ႔သည့္အပိုင္းစမ်ား ေပ်ာက္ဆံုုး MH 370 ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားေျပာ | DVB