ခုိးယူခံရသည့္ ေဒၚလာ ၁၈ သန္းတန္ ပန္းခ်ီကားမ်ား ျပန္ေဖာ္ထုတ္သိမ္းဆည္း | DVB