ပုဂၢလိက က႑ေတြ အကုန္၀ိုင္းၿပီးေတာ့လုပ္မွ တိုးတက္တာပါ – ဦးေအာင္ခိုင္ | DVB